Hållbart byggande & boende

 

husbygge

Projekt för hållbart byggande och boende

Sedan i december 2013 har vi i Omställning Falun haft en grupp intresserad av att skapa ett hållbart boende, en plats där vi kan bo och arbeta. Platsen ska vara både socialt och ekologiskt hållbar. Bland annat är tanken att vi ska ha ganska små privata ytor och istället lite större gemensamma. Vi svenskar har troligen största boytan per invånare i världen och det kräver resurser både att bygga bostäderna och att värma och underhålla dem.

Vi försökte under ganska lång tid komma över Rottneby herrgård men kommunen var inte villig att expropriera den vanskötta herrgård som ingår i världsarvet. Herrgården står fortfarande och förfaller. Vi hade planer på ett kurs- och konferenscentrum, kanske tillsammans med högskolan och kommunen, nybyggda bostäder och odling och djurhållning. Sedan har vi försökt köpa en gård på 16 hektar i Lugnetreservatet. Den ligger nära stan och skulle vara lämplig för mindre kurser, för odling och djurhållning. Gården var ute till försäljning sommaren 2017 men med de sanslösa priser som rådde på fastighetsmarknaden var vi tvungna att kliva av.

Så, vad händer nu? Vi har bildat en ekonomisk förening som är tänkt att äga det hållbara boende vi vill se, vi har länge och noga diskuterat stadgar och ordningsregler, bland annat med hjälp av Coompanion i Borlänge (offentligt finansierad, kostnadsfri rådgivare). Och vi har skaffat oss erfarenheter, bra och dåliga. Vi är och nosar på offentligt stöd från LEADER Dalälvarna för att kunna få ekonomisk draghjälp.

Vi har som sagt hållit på sedan 2013 och har en hel del tidigare material som kan vara intressant i sammanhanget. Från december 2013 har vi en ganska bra planering som i stora drag håller än: Hur lägga upp arbetet?

Det senaste stället vi engagerade oss i var Sågmyra herrgård och Tidstrandsfabriken. Vi i gruppen som arbetar med hållbart byggande och boende fick tips om att Tidstrands yllefabrik i Sågmyra till stor del står tom. Några av oss har varit där och gått runt i fabriken (där det finns enorma ytor att hyra). Här tänkte vi oss att skapa ett kreativt, dynamiskt, levande omställningscentrum där många idéer skulle korsas som grund för utveckling av ett hållbart samhälle. Hantverk och idéer, teori och praktik. Flera av nätverkets medlemmar bor i Sågmyra och tände på de här tankarna. I slutänden backade vi ur – herrgården var inte dyr i inköp men kunde vi fylla den med aktiviteter som finansierade driftkostnaden? Vi beslutade att börja i en annan ände – först få igång aktiviteter (fabriken finns ju kvar med billiga lokaler att hyra) och sedan se vilka lokalbehov vi har. Mer om sågmyraprojektet på  Omställningscentrum Sågmyra.

 

Aktuellt projekt: Svartnäs

I september 2018 dök Svartnäs upp som en möjlighet. Det är en anläggning som kan fungera som konferenscentrum, med restaurangkök, matsal, många rum för boende och aktiviteter.  Vi diskuterar och tänker…

Var ska vi bo?

Vi har utförligt diskuterat val av plats för bygget. Under de år vi haft diskussioner har vi också åkt runt och tittat på möjliga ställen att bygga och bo på. Vi hittade ett tiotal olika platser där det kanske är möjligt att bygga. Ställen för hållbart boende. Men hur och var vill vi bo? Anteckningar från 11 februari 2014

Sammanhållningen är viktig

Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, har betonat hur viktigt det är med att man bygger upp ett ömsesidigt företroende i det lokala boendet. Omställare i Gävle har också kommit med värdefulla synpunkter, bland annat om hur viktigt det är med sammanhållning, att göra saker tillsammans. En ekoby kan bli dyr också. Beteendeförändringar är minst lika viktiga. Länk till urklipp från mailväxling:

Gemenskapen är viktig

Funktioner i boendet

Vilka gemensamma funktioner ska det finnas i ett hållbart boende? De flesta av oss vill nog ha ett fredat utrymme för sig själv. Vad? Och ska vi bara se det som ett boende, där bör ju kunna finnas möjligheter till arbete, både kopplat till marknaden och vid sidan av den. Hantverksby? Datorrum för distansarbete? Arbetsuppgifter kopplade till kretslopp av olika slag? Gemensamhetsutrymmen för andra som bor i omgivningarna? Funktioner i boendet – referat fr 25feb2014

Öppna byggsystem – demokrati i byggande & boende

Öppna byggsystem. Arkitekten och medlemmen i gruppen Sten Andersson har arbetat med öppna byggsystem som skulle kunna fungera också för oss. Husen ska kunna skräddarsys för vars och ens behov utan att det blir dyrare. Och lokalerna ska kunna anpassas efter skiftande förutsättningar över tid. Att bygga nytt är resurskrävande och hus som står länge spar därför på resurserna. Anteckningar från 11 mars 2014

Vad är ett öppet byggsystem? Vi har samlat några artiklar ur facktidskrifter.

Byggföretag, byggteknik

Vilka företag kan det vara aktuellt för oss att kontakta för ev produktion av modulsystem?  Enligt Sten kan tidplanen för att ta fram byggelement se ut så här: några månader för att utveckla tekniken (om den inte finns färdig), sedan ska vi hitta tillverkare. Kanske totalt 5-6 månader. Vi är i kontakt med en rad byggföretag som kan bygga utifrån skräddarsydda ritningar, i större eller mindre moduler. De stora modulerna kräver kran på lastbilen eller en dyr mobilkran. Det finns också moduler som en person kan bära och montera.

Hur finansiera byggprojektet?

Innan vi vet mer konkret om var och hur vi ska bo är det svårt att planera för finansieringen av bygget. En förutsättning är att man inte ska behöva ha mycket pengar på banken för att kunna bo. Det får inte bli ett kategoriområde. Vi har tittat lite på JAK Medlemsbank och deras kommunala stödsparprojekt,  https://www.jak.se/kommunaltstodspar#.VMK5_y6RbKc. Kommunen sätter in en summa i banken. Den står som garanti för lån till något som är eftersträvansvärt i kommunen (t ex hållbart boende) utan att kommunen riskerar pengarna.

Vi har också kontakt med Coompanion som ger goda råd om hur vi kan bilda t ex en ekonomisk förening som gemensamt förvaltar vår egendom.

Vilken organisationsform?

Vi har besökt boendet Tersen i Falun som drivs som ett kooperativ med gott resultat. Innan vi vet förutsättningarna för boendet är det svårt att besluta något. Vi behöver också diskutera ihop oss mer för att veta var vi står så att vi kan skriva stadgar för t ex ett kooperativ. Via Coompanion (se ovan) kan vi få rådgivning om organisationsformer. F n arbetar vi på stadgar för en ekonomisk förening.

Samarbete med Högskolan Dalarna

Vi har haft kontakt med med Mats Rönnelid på Högskolan Dalarna, bland annat hade vi på ett tidigt stadium ett tänkvärt förberedande möte: Hur få igång ekobyggprojekt?

ByggDialog Dalarna

Inom EnergiIntelligent Dalarna, ett samverkansorgan för aktörer som på olika sätt arbetar med energifrågor finns en del som samordnar byggare och förvaltare av hus i länet. Vi har kontakt med den drivande personen i ByggDialog Dalarna, Åke Persson. Av honom har vi fått värdefulla tips om företag som kan vara med och bygga de hus vill vill ha.

Falu kommun positiv

Sten och Bernt träffade två handläggare på stadsbyggnadskontoret där vi gick igenom de olika möjliga platserna för ett bygge och hur det ser ut med möjligheter och restriktioner på respektive plats.

Anteckningar från möte på stadsbyggnadskontoret 24feb 2014

Kombinera med hållbarhetscentrum

Vi har arbetat med två medborgarförslag till Falu kommun för att skapa ett hållbarhetscentrum och en hållbarhetsskola. Hållbarhetsutbildningen skulle vara ett stöd för kommunens grund- och gymnasieskolor. Läroplanerna är mycket ambitiösa men kunnandet på området har inte hängt med, det gäller hela landet. En hållbarhetsutbildning skulle integreras i kommunens nya kulturskola.  Vår idé var att på samma plats bygga bostäder och verkstäder. Platsen behöver ha nära till kollektivtrafik för att skolklasser ska kunna ta sig dit. Vi har fört diskussioner med politiker och tjänstemän i Falu kommun men hittills inte kommit någon vart och f n ligger planerna på is. Utförligare om planerna på hållbarhetscentrum och hållbarhetsskola här.

Intresserad av hållbart boende för egen del?

A4 Hållbart boende