Usel demokrati slår mot trafiken i Falun

Hur mår demokratin

Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister? I Falun har biltrafiken ökat, resande med kollektivtrafik och cykel minskat.

Hur mår demokratin i Falun? Det frågar vi oss efter att ha läst förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan. Mönstret liknar det vi såg i samband med översiktsplanen för Falun – Borlänge. De svåra och värdeladdade frågorna döljs. Vid ett möte på Gamla Elverket 20 april diskuterade vi både tillvägagångssätt och innehåll.

Översiktsplaner är nog ett av det viktigaste instrument som finns för att styra en kommun mot ett hållbart samhälle. Ska grönytor sparas eller bebyggas? Ska bebyggelsen koncentreras längs kollektivtrafikstråk eller spridas ut i småhusområden där alla åker bil? Ska det vara nära till offentlig och kommersiell service och nära mellan bostäder och arbete för att minska transportbehovet? Eller ska servicefunktioner koncentreras till ett enda centrum? Ska det vara bilparkering på Stora Torget (namnlistor ligger ute i en del butiker!) eller ska vi ha ett bilfritt centrum? Ska någon gång den antagna cykelplanen genomföras?
Kommunens förslag till fördjupad översiktsplan innehåller många goda idéer och en hel del dåliga. Men liksom i den ”stora” översiktsplanen för Falun – Borlänge härom året göms intressekonflikter undan. Den fördjupade översiktsplanen innehåller många frågor man kan svara på, bra så långt. Men den är inget förslag utan bara en samling tankar. Vad ska vi som falubor ta ställning till? Det finns ingenting att invända mot annat än på detaljnivå. En plan som den här är tänkt att visa kartor över hur kommunen ställer sig till markanvändning där man föreslår kommunikationsstråk, platser för bebyggelse, var man ska bevara eller skapa grönområden. I bästa fall kan kommunen få in en rad detaljsynpunkter. Men politikerna kan fortsätta precis som de vill eftersom inget förslag till de stora frågorna finns presenterat. Precis som med översiktsplanen för Falun – Borlänge. Som grund för planen borde några viktiga samhällsområden ringas in: Har vi ett snabbt försämrat klimat? En resursanvändning som skulle behöva skäras ner till en femtedel? Behov av odlingsmark när livsmedelsdistributionen krisar? Här ställs inte ens frågorna och ännu mindre ges förslag till lösning.
Läs gärna det fördjupade översiktsplaneförslaget på www.falun.se/falunväxer. På mötet gick meningarna isär om det lämpliga i nuvarande tillvägagångssätt. Troligen var vi överens om att det behövs mer övergripande syn i en översiktsplan. Vi hade hoppats kunna formulera ett eget gemensamt uttalande om att kommunen borde ha en extra remissomgång med ett verkligt förslag till fördjupad översiktsplan. Men det var inte läge att diskutera det.

På Dala-Demokratens debattavdelning finns ett inlägg om den fördjupade översiktsplanen och dess brister, se http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet.