Samhällsplanering för framtiden

Ett viktigt redskap för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ligger i långsiktig kommunal planering. Om den görs på ett bra sätt kan människor få ett tryggare, trivsammare och mindre betungande liv. Transportarbetet och andra resurskrävande verksamheter kan minska. Offentlig och kommersiell service kan läggas nära människor.

2_gruvgatan

Vi har gjort en utställning med tio skärmar. Bilden ovan är hämtad från en av skärmarna, bilden visar Gruvgatan utan bilar, omgjord till spårvägsallé och med gruvbäcken rinnande i mitten. Längs gatan finns plats för uteserveringar. Promenadstråket upp till gruvan blir en turistattraktion i sig.

Till utställningen finns en textbilaga med lite mer information.

Översiktsplaner styr kommunens utveckling – viktiga för demokratin

Vi har lämnat kritiska synpunkter på förslaget till översiktsplan för Falun och Borlänge
Läs gärna vårt förslag till remissvar på kommunernas långsiktiga  plan för hur de ska använda marken. Planförslaget saknar nästan helt en bild av de framtida kriser vi står inför trots att det sägs att planen ska gälla 20 år framåt i tiden. Därmed finns inte heller någon grund för förberedelser inför olika krissituationer eller allmänt en planering för ett hållbart samhälle. På den här sidan finns vårt utkast till svar som vi skickat in. Och Annonsbladet nappade som enda lokala nyhetsmedium på vårt pressutskick och gjorde en intervju.