Översiktsplanen Falun-Borlänge

Översiktsplan med tillväxten som grund

Faluns och Borlänges kommuner kom med ett förslag till en gemensam översiktsplan för de bägge kommunerna i februari 2013:

Oversiktsplan_FalunBorlange_samradsversion_feb_2013

Förslaget hade stora brister. Enligt plan- och bygglagen borde en översiktsplan innehålla frågeställningar om viktiga framtidsfrågor. Men de förslag vi sett är mest en framskrivning av utvecklingen idag, utan hänsyn till de hotbilder mänskligheten står inför. En översiktsplan är det bästa tänkbara tillfället för kommunerna att aktualisera sådana frågor och sedan få en diskussion som kan ge ett bra beslutsunderlag för framtiden. Den möjligheten har de missat. En arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen i Falun och Omställning Falun har lagt ner ett stort jobb på ett remissvar på första versionen av översiktsplaneförslaget. Framför allt lade Naturskyddsföreningen ner ett otroligt jobb på svaret.  Bland annat gjordes en illustrerad och layoutad pdf-fil av remissvaret. Här finns remissvaret:

http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/dalarna/falun/remissvar/

Kommunerna har sedan sammanställt alla inkomna svar. Senare ställdes den nya versionen ut och man har fått in synpunkter från invånarna. Förslaget finns på kommunens hemsida, http://www.falun.se/www/externa/plan.nsf. Och själva utställningshandlingarna på http://www.falun.se/www/externa/plan.nsf/doc/547048BED51C37F9C1257C3700533A90. Förra höstens version av översiktsplanen är något bättre än den ursprungliga. Men man kan säga att grunden är densamma och man tar lätt på hållbarhetsfrågor. Det är tillväxt som utgör det överordnade målet.

Översiktsplan för FalunBorlänge_remissvar

I höstas kom en något omarbetad version av kommunernas förslag till översiktsplan. En del har förbättrats men tyvärr är grundförutsättningarna desamma. Omställning Falun har utformat ett remissvar på kommunernas version två från slutet av förra året:

Remissvar ÖP-förslag från Omställning Falun

Det svaret lämnades 19/2. Omställning Falun skickade ut pressmaterial till lokala medier om vårt remissvar. Som vanligt var intresset svalt, utom från Annonsbladet som gjorde en intervju. Separata remissvar har lämnats av Naturskyddsföreningen i Falun

Remissvar Naturskyddsföreningen ÖP FalunBorlänge 2014-02-19

och av Folkinitiativ (se nedan). Folkinitiativ är en aktivitet för att genomföra en folkomröstning om översiktsplanen:

Folkomröstning?

I en annan konstellation än med Naturskyddsföreningen deltog Omställning Falun i Folkinitiativ för Faluns framtid med målet att åstadkomma en kommunal folkomröstning om översiktsplanen. Egentligen var vårt grundläggande mål att få igång en levande diskussion om frågor som på lång sikt är viktiga för faluborna. Folkinitiativ lyckades inte samla in de 5000 namn från invånare som är röstberättigade i kommunen som behövdes. Det här var vårt förslag:

Förslag till Folkinitiativ för Faluns och Borlänges framtid

För att få en god grund att stå på ordnade vi ett antal seminarier, paneldiskussion m m med översiktsplanen i åtanke:

Från tillväxt till utveckling

Birger Schlaug gav en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt. Måndag den 11 november 2013 kl 18, Arenan, Mormorsgatan 7. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Falun. Se sidan om ekonomi på den här webbplatsen.

Paneldiskussion om Falun-Borlänges nya översiktsplan

Efter föreläsningen med Birger Schlaug fortsatte mötet med en paneldiskussion med inbjudna lokalpolitiker på Arenan. Arrangerades av Naturskyddsföreningen i Falun och Omställning Falun. Se sidan om ekonomi på den här webbplatsen. På mötet med politiker på Arenan var det tydligt att inga politiker tyckte att folkomröstning var något bra, dels p g a ämnet, dels för att det skulle rubba den demokratiska strukturen med partier och allmänna val. En förutsättning för att få till en folkomröstning var att vi skulle klara av att samla in 5000 namn från falubor. Det gjorde vi inte.

Vikten av att bevara jordbruksmark

Förslagen till översiktsplan tog inte upp bevarande av jordbruksmark som ett problem trots att det finns reglerat i plan- och bygglagen och trots att exploatering av jordbruksmark är något som hela tiden sker i de bägge kommunerna, uppenbarligen utan någon insikt i att det är ett problem. Den 30 september hade Dalarnas Tidningar en text om vikten av att bevara jordbruksmark, skriven av Kristina Homman och Bernt Lindberg. Allt ur ett Falun-Borlängeperspektiv och med koppling till arbetet med översiktsplanen. http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6432566-bevara-jordbruksmarken-vi-behover-den-

Planen antogs

Översiktsplanen antogs utan större förändringar. Och även om en del politiker tyckte att det vi gjorde hade gett diskussioner runt planförslaget ansåg vi som tog initiativet inte det – någon diskussion om de grundläggande frågor som planförslaget missat uppstod inte.